TRACKS

Disk 1

1. TAMAT
2. BUSSORAH
3. PUTRI
4. NESCAYA
5. (MIM)
6. MENYERLAH
7. SEDAR